TCAS/รับตรง61 เพชรนนทรี ม.เกษตรศาสตร์ 2561

TCAS/รับตรง61 เพชรนนทรี ม.เกษตรศาสตร์ 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการเพชรนนทรี ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 – 30 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • เคมีบูรณาการ-นานาชาติ
  • จุลชีววิทยา
  • พันธุศาสตร์
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
  • สถิติ
  • ชีววิทยา
  • สัตววิทยา
  • (หน้า 10)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเคมี-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมวัสดุ-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 11)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • จิตวิทยาคลินิก
  • จิตวิทยาชุมชน
  • จิตวิทยาพัฒนาการ
  • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • จิตวิทยาชุมชน-ภาคพิเศษ
  • จิตวิทยาพัฒนาการ-ภาคพิเศษ
  • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 12)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ภาษาเยอรมัน
  • ภาษาไทย
  • ดนตรีไทย
  • ดนตรีตะวันตก
  • นวัตกรรมการท่องเที่ยว
  • (หน้า 12)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การตลาด
  • (หน้า 13)
 • คณะสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 13)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นเทียบเท่า
 • มีึความสามารถพิเศษโดดเด่นเฉพาะทาง ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT/PAT และ/หรือ วิชาสามัญ และ/หรือ ความถนัดเฉพาะทาง ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน
 • มีคุณสมบัตเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 151 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์