TCAS/รับตรง61 เมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ม.เกษตรศาสตร์ 2561

TCAS/รับตรง61 เมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ม.เกษตรศาสตร์ 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 – 30 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร
  • เกษตรศาสตร์
  • เคมีการเกษตร
  • วิทยาศาสตร์เกษตร
  • เกษตรเขตร้อน
  • อาหารและโภชนาการ
  • การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
  • สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
  • (หน้า 10)
 • คณะประมง
  • ประมง
  • (หน้า 10)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • ชีวเคมี
  • จุลชีววิทยา
  • พันธุศาสตร์
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ชีววิทยา
  • สัตวศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี-นานาชาติ
  • สถิติ
  • (หน้า 10)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
  • (หน้า 11)
 • คณะสังคมศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • จิตวิทยาคลินิก
  • จิตวิทยาชุมชน
  • จิตวิทยาพัฒนาการ
  • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • จิตวิทยาชุมชน-ภาคพิเศษ
  • จิตวิทยาพัฒนาการ-ภาคพิเศษ
  • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 11)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • เทคโนโลยีการบรรจุ
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • เทคโนโลยีชีวภาพ-ภาคพิเศษ
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร-ภาคพิเศษ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-ภาคพิเศษ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ-ภาคพิเศษ
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร-นานาชาติ
  • (หน้า 11)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ปรัชญาและศาสนา
  • นวัตกรรมการท่องเที่ยว
  • การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ-นานาชาติ
  • (หน้า 12)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การเงิน
  • การตลาด
  • (หน้า 13)
 • คณะสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 13)
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 13)
 • วิทยาลัยการชลประทาน
  • วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
  • (หน้า 13)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นเทียบเท่า
 • เป็นบุตรโดยกำเนิด หรือบุตรบุญธรรมตามกฏหมาย หรือผู้สืบเชื่อสายโดยสายเลือดของผู้ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ชาวประมง เจ้าของกิจการตามสาขาวิชากำหนด โดยมีหนังสือรับรอง
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT/PAT และ/หรือ วิชาสามัญ และ/หรือ ความถนัดเฉพาะ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 198 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์