มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

TCAS/รับตรง61 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ม.แม่ฟ้าหลวง 2561 (ขยายเวลา)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2561
 • 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 9)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาจีนธุรกิจ
 • ภาษาและวัฒนธรรมจีน
 • จีนศึกษา
 • การพัฒนาระหว่างประเทศ
 • การสอนภาษาจีน
 • การจัดการการท่องเที่ยว
 • การจัดการธุรกิจการบิน
 • นิติศาสตร์
 • การบัญชี
 • เศรษฐศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
 • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • กาจัดการธุรกิจการบิน-ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินระหว่างประเทศ
 • กาจัดการธุรกิจการบิน-การปฏิบัติการทางการบิน
 • เคมีประยุกต์
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 • เทคโนโลยีความงาม
 • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • วิศวกรรมวัสดุ
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
 • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • การแพทย์แผนจีน
 • กายภาพบำบัด
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • พยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า ในสถาบันการศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ และ/หรือ PAT ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4, 5, 7)

จำนวนที่รับ

 • รวม 1,580 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 11)
 • (ค่าเทอม หน้า 15)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 9)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18