TCAS/รับตรง61 โควตารับตรงทั่วไป ม.อุบลราชธานี 2561

TCAS/รับตรง61 โควตารับตรงทั่วไป ม.อุบลราชธานี 2561

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 17)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์
  • พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์
  • ประมง
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • (หน้า 10, 12)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • จุลชีววิทยา
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ต่อเนื่อง
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • คณิตศาสตร์
  • ชีววิทยา
  • (หน้า 10, 12)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
  • การท่องเที่ยว
  • พัฒนาสังคม
  • ประวัติศาสตร์
  • ภาษาไทยและการสื่อสาร
  • ภาษาจีนและการสื่อสาร
  • ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
  • ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
  • ภาษาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา
  • นิเทศศาสตร์
  • (หน้า 10, 14)
 • คณะบริหารศาสตร์
  • การจัดการธุรกิจ
  • การตลาด
  • การจัดการการโรงแรม
  • การเงินและการธนาคาร
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ-ภาษาอังกฤษ
  • การบัญชี
  • (หน้า 11, 13)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 11, 14)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 11, 13)
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การปกครอง
  • รัฐประศาสนศาสตร์-การบริหารองค์การ
  • รัฐประศาสนศาสตร์-การปกครองท้องถิ่น
  • (หน้า 11, 13)
 • คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • การออกแบบอุตสาหกรรม
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • (หน้า 11, 14)
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 11, 15)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียน ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 12)

จำนวนที่รับ

 • รวม 1,066 คน
 • (หน้า 10)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ทดสอบความรู้เฉพาะทาง
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17