TCAS/รับตรง61 โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ม.อุบลราชธานี 2561 (ครั้งที่ 2)

TCAS/รับตรง61 โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ม.อุบลราชธานี 2561 (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2560
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 18)

โควตาที่เปิดรับ

 • โควตาเรียนดีชนบท
 • โครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ตามความร่วมมือสนับสนุนการศึกษากับ บ.ซีพี ออลล์ จำกัด
 • โควตาโครงการร่วมมือโรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการ
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์
  • พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์
  • ประมง
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • (หน้า 10, 14)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ต่อเนื่อง
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • (หน้า 10, 14)
 • คณะบริหารศาสตร์
  • การจัดการธุรกิจ
  • การตลาด
  • การตลาด-ค้าปลีก
  • การจัดการการโรงแรม
  • การเงินและการธนาคาร
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ-ภาษาอังกฤษ
  • การบัญชี
  • (หน้า 10, 15)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 11, 15)
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การปกครอง
  • รัฐประศาสนศาสตร์-การบริหารองค์การ
  • รัฐประศาสนศาสตร์-การปกครองท้องถิ่น
  • (หน้า 11, 15)
 • คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
  • การออกแบบ
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • (หน้า 11, 16)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 12, 16)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • การท่องเที่ยว
  • พัฒนาสังคม
  • ประวัติศาสตร์
  • ภาษาไทยและการสื่อสาร
  • ภาษาจีนและการสื่อสาร
  • ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
  • ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
  • ภาษาภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  • นิเทศศาสตร์
  • (หน้า 12, 16)
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 17)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือปวส.
 • มีคุณสมบัติผลการเรียน ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละโควตากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 1,540 คน
 • (หน้า 10)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ทดสอบความรู้เฉพาะทาง
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์