TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2561

TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2561

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1/1
  • 1 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2560
 • รอบที่ 1/2
  • 22 ธันวาคม 2560 – 9 กุมภาพันธ์ 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การจัดการ
  • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การบัญชี
  • รัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ชีววิทยาประยุกต์
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษามลายู
 • สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
  • กฎหมายอิสลาม
  • ภาษาอาหรับ/หลักสูตรนานาชาติ
  • อิสลามศึกษา
 • วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
  • เทคโนโลยีเครื่องกล
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า
  • เทคโนโลยีโยธา
  • ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิมเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 450 คน
 • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงงาน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครทางไปรษณีย์
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์