TCAS/รับตรง61 โควตา ม.อ. ตรัง คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.สงขลา-ตรัง 2561

TCAS/รับตรง61 โควตา ม.อ. ตรัง คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.สงขลา-ตรัง 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ โควตา ม.อ. ตรัง TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
  • การบัญชี
  • การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
  • การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
  • การจัดการรัฐกิจ
  • การตลาด
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ จากโรงเรียนทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 500 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์