TCAS/รับตรง61 เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง ม.สงขลานครินทร์-ตรัง 2561

TCAS/รับตรง61 เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง ม.สงขลานครินทร์-ตรัง 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับปวช. เข้าศึกษาต่อคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
  • การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
  • การตลาด
  • การจัดการการท่องเที่ยว
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรอืกำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขา ทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียน ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 150 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์