รับตรง60 นักเรียนเตรียมทหารฯกองทัพอากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ 2560

โครงการรับตรง นักเรียนเตรียมทหารฯ กองทัพอากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศฯ 2557

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ประจำปี 2557

กําหนดการรับสมัคร

  • 2 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
  • อายุไม่ต่ำกว่า 14 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 17 ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
  • มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด บิดาและมารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร หรือ นายทหารชั้นประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

วิธีสมัคร

  • 2 มกราคม – 31 มกราคม 2557 – สมัครทางไปรษณีย์
  • 2 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2557 – สมัครผ่านเว็บไซต์ที่ http://admission.rtafa.ac.th/

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์