TCAS/รับตรง61 เด็กดีมีที่เรียน ม.วลัยลักษณ์ 2561

TCAS/รับตรง61 เด็กดีมีที่เรียน ม.วลัยลักษณ์ 2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2560
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
 • สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีน
  • อาเซียนศึกษา
  • ไทยศึกษาบูรณาการ
 • สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • นิติศาสตร์
 • สำนักวิชาการจัดการ
  • การบัญชี
  • เศรษฐศาสตร์
  • บริหารธุรกิจ
  • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์
  • การจัดการสารสนเทศดิจิตอล
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
  • วิศวกรรมพอลิเมอร์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์
  • อุตสาหกรรมเกษตร
 • สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กายภาพบำบัด
 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • สาธารณสุขศาสตร์
 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
 • สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • สถาปัตยกรรม
  • การออกแบบภายใน
  • ภูมิสถาปัตยกรรม
  • การออกแบบอุตสาหกรรม
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้
 • มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ที่ก่อให้เกิดต่อตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 190 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์