TCAS/รับตรง61 โครงการพิเศษต่างๆ (ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา) ม.วลัยลักษณ์ 2561

TCAS/รับตรง61 โครงการพิเศษต่างๆ (ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา) ม.วลัยลักษณ์ 2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่างๆ (ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา) ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2560
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 3)

โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข) (หน้า 6-9)

 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50 และอยู่ในลำดับที่ 1 – 5 ของแผนการเรียนนั้นๆ ของแต่ละโรงเรียน
  • ครอบครัวมีรายได้น้อยกว่า 200,000 บาท/ปี หรือขาดบุพการี โดยอยู่ในความอุปการะของบุคคลอื่น ซึ่งมีรายได้น้อยกว่า 200,000 บาท/ปี หรือ อยู่ในความดูแลอุปถัมป์ของสถานสงเคราะห์ หรือมูลนิธิต่างๆ
  • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 6)
 • สาขาที่เปิดรับ
  • สำนักวิชาศิลปศาสตร์
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาจีน
   • อาเซียนศึกษา
   • ไทยศึกษาบูรณาการ
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
  • สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
   • รัฐศาสตร์
   • นิติศาสตร์
  • สำนักวิชาการจัดการ
   • การบัญชี
   • บริหารธุรกิจ
   • เศรษฐศาสตร์
   • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
   • นิเทศศาสตร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • การจัดการสารสนเทศดิจิตอล
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
   • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมเครื่องมือ
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
  • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
   • เกษตรศาสตร์
   • อุตสาหกรรมเกษตร
  • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   • อนามัยสิ่งแวดล้อม
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • สาธารณสุขศาสตร์
  • สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
   • เทคนิคการแพทย์
   • กายภาพบำบัด
  • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
   • พยาบาลศาสตร์
  • สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
   • เภสัชศาสตร์
  • สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
   • สถาปัตยกรรม
   • ภูมิสถาปัตยกรรม
   • การออกแบบภายใน
   • การออกแบบอุตสาหกรรม
  • (หน้า 7)
 • จำนวนที่รับ
  • รวม 72 คน
  • (หน้า 7)
 • ทุนการศึกษา
  • (หน้า 9)

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หน้า 10-13)

 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • ครอบครัวมีรายได้น้อยกว่า 200,000 บาท/ปี หรือขาดบุพการี โดยอยู่ในความอุปการะของบุคคลอื่น ซึ่งมีรายได้น้อยกว่า 200,000 บาท/ปี หรือ อยู่ในความดูแลอุปถัมป์ของสถานสงเคราะห์ หรือมูลนิธิต่างๆ
  • มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 10)
 • สาขาที่เปิดรับ
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
  • สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
   • นิเทศศาสตร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • การจัดการสารสนเทศดิจิตอล
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
   • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
   • เกษตรศาสตร์
   • อุตสาหกรรมเกษตร
  • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมเครื่องมือ
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
  • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   • อนามัยสิ่งแวดล้อม
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • สาธารณสุขศาสตร์
  • สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
   • เทคนิคการแพทย์
   • กายภาพบำบัด
  • สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
   • เภสัชศาสตร์
  • (หน้า 11)
 • จำนวนที่รับ
  • รวม 38 คน
  • (หน้า 11)
 • ทุนการศึกษา
  • (หน้า 13)

โครงการผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา (หน้า 14-16)

 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีความสามารถทางด้านกีฬา ตามที่กำหนด
  • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 14)
 • สาขาที่เปิดรับ
  • สำนักวิชาศิลปศาสตร์
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาจีน
   • อาเซียนศึกษา
   • ไทยศึกษาบูรณาการ
  • สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
   • รัฐศาสตร์
   • นิติศาสตร์
  • สำนักวิชาการจัดการ
   • การบัญชี
   • บริหารธุรกิจ
   • เศรษฐศาสตร์
   • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
   • นิเทศศาสตร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • การจัดการสารสนเทศดิจิตอล
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
   • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมเครื่องมือ
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
  • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
   • เกษตรศาสตร์
   • อุตสาหกรรมเกษตร
  • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   • อนามัยสิ่งแวดล้อม
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • สาธารณสุขศาสตร์
  • สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
   • เทคนิคการแพทย์
   • กายภาพบำบัด
  • (หน้า 14)
 • จำนวนที่รับ
  • รวม 29 คน
  • (หน้า 14)
 • ทุนการศึกษา
  • (หน้า 16)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: