TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2561

TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2560
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • สังคมศึกษา
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • คณิตศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ศึกษา
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • คหกรรมศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เคมี
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • คณิตศาสตร์สารสนเทศ
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • สถิติประยุกต์
  • ชีววิทยา
  • จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
  • นิติวิทยาศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • การจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
  • เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  • การออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
  • การบริหารทรัพยากรอาคาร
  • การออกแบบกราฟฟิกและมัลติมีเดีย
  • เทคโนโลยีการพิมพ์
  • การออกแบบสิ่งพิมพ์
  • การจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์
  • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  • เทคโนโลยีพลังงาน
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • การออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 4)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
  • การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
  • การจัดการพัฒนาสังคม
  • การจัดการทางวัฒนธรรม
  • สารสนเทศศึกษา
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • การปกครองท้องถิ่น
  • การบริหารรัฐกิจ
  • การบริหารภาครัฐและเอกชน
  • การบริหารงานตำรวจ
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • จิตรกรรม
  • การออกแบบนิเทศศิลป์
  • การออกแบบเครื่องแต่งกาย
  • ดนตรี
  • นาฏศิลป์ไทย
  • ศิลปะการละคร
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • วารสารศาสตร์
  • การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรการ
  • โฆษณาและสื่อสารการตลาด
  • วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การเงินการธนาคาร
  • การตลาด
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การประกอบการธุรกิจ
  • การจัดการธุรกิจบริการ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • การบัญชี
  • (หน้า 6)
 • วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
  • การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
  • การจัดการคุณภาพ
  • การจัดการทุนมนุษย์และองค์กร
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด
  • รัฐศาสตร์
  • (หน้า 6)
 • วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรม
  • การบริหารงานก่อสร้าง
  • (หน้า 7)
 • วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • การดูแลสุขภาพเด็ก
  • การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
  • การดูแลสุขภาพและความงาม
  • เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข
  • (หน้า 7)
 • วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาศาลายา จ.นครปฐม
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • ธุรกิจพาณิชย์นาวี
  • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  • การจัดการการขนส่ง
  • การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
  • การจัดการโลจิสติกส์/หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 7)
 • วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาศาลายา จ.นครปฐม
  • บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ/หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 8)
 • วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ศูนย์การศึกษาศาลายา จ.นครปฐม
  • การสร้างภาพยนตร์/หลักสูตรนานาชาติ
  • การสร้างสรรค์และสื่อดิจิตอล
  • (หน้า 8)
 • ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
  • (หน้า 8)
 • ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 9)

จำนวนที่รับ

 • รวม 3,077 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติเฉพาะทาง
 • (หน้า 13, 21)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 19)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: