TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน 4 โครงการ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตร-ศรีราชา 2561

TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน 4 โครงการ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตร-ศรีราชา 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 4 โครงการ ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2560
 • (TCAS รอบ 1)

โครงการโครงการท๊อปเท็น (Top ten) สู่คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (หน้า 2-6)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมต่อเรือ
   • วิศวกรรมเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
   • การขนส่งทางทะเล
  • (หน้า 2)
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 2)
 • จำนวนที่รับ
  • รวม 50 คน
  • (หน้า 2)
 • กระบวนการคัดเลือก
  • ยื่นผลงาน
  • สอบสัมภาษณ์
  • ทดสอบพลศึกษา
  • (หน้า 3)
  • (ค่าเทอม หน้า 5)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 4)

โครงการช้างเผือก (หน้า 7-12)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมต่อเรือ
   • วิศวกรรมเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
   • การขนส่งทางทะเล
  • (หน้า 7)
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 7)
 • จำนวนที่รับ
  • รวม 93 คน
  • (หน้า 7)
 • กระบวนการคัดเลือก
  • ยื่นผลงาน
  • สอบสัมภาษณ์
  • ทดสอบพลศึกษา
  • (หน้า 8)
  • (ค่าเทอม หน้า 10)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 9)

โครงการลูกหลานชาวเรือ (หน้า 13-18)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมต่อเรือ
   • วิศวกรรมเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
   • การขนส่งทางทะเล
  • (หน้า 13)
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • เป็นบุตรหลานของบุคคลที่ปฏิบัติงานในด้านกิจการพาณิชย์นาวี ขนส่งสินค้าทางทะเล งานในอู่ต่อเรือ โรงงานซ่อมหรือสร้างเรือ และการประมงในทะเล โดยมีหนังสือรับรอง
  • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 13)
 • จำนวนที่รับ
  • รวม 27 คน
  • (หน้า 13)
 • กระบวนการคัดเลือก
  • ยื่นผลงาน
  • สอบสัมภาษณ์
  • ทดสอบพลศึกษา
  • (หน้า 14)
  • (ค่าเทอม หน้า 16)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 15)

โครงการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) (หน้า 19-22)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมต่อเรือ
  • (หน้า 19)
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)
  • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 19)
 • จำนวนที่รับ
  • รวม 3 คน
  • (หน้า 19)
 • กระบวนการคัดเลือก
  • ยื่นผลงาน
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 20)
  • (ทุนการศึกษา หน้า 20)
  • (ค่าเทอม หน้า 22)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 20)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์