TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน ม.สวนดุสิต 2561

TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน ม.สวนดุสิต 2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2560
 • (TCAS รอบ 1)

สาขาที่เปิดรับ-กรุงเทพฯ

 • เทคโนโลยีอาหาร
 • การกำหนดและการประกอบอาหาร
 • คหกรรมศาสตร์
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ-สุพรรณบุรี

 • เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
 • คหกรรมศาสตร์
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ-ลำปาง

 • ธุรกิจการบิน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกฑณ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 120 คน

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3 4 5