TCAS/รับตรง61 ภาคปกติ ประเภทโควตา ม.ราชภัฏเชียงราย 2561

TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา TCAS ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 ตุลาคม – 26 พฤศจิกายน 2560
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
  • จิตวิทยา
  • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  • การศึกษาปฐมวัย
  • พลศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ศิลปศึกษา
  • (สาขาอื่นๆ อยู่ตามคณะอื่นๆ)
  • (หน้า 3)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาจีน
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
  • นาฏยศิลป์
  • ออกแบบกราฟฟิกและอินโฟ
  • นิติศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • นาฏศิลป์ศึกษา
  • ภาษาไทยศึกษา
  • ภาษาอังกฤษศึกษา
  • สังคมศึกษา
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ-หลักสูตรนานาชาติ
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การตลาด
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การประกอบการธุรกิจ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
  • การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
  • การสื่อสารมวลชน
  • ภาพยนตร์และดิจิตอลมีเดีย
  • การบัญชี
  • การท่องเที่ยว
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 9)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • จุลชีววิทยา
  • ชีววิทยา
  • เทคนิคการแพทย์
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • แอนิเมชั่นและดิจิตอล
  • วิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์
  • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
  • การจัดการผลิตและคุณภาพ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • การแพทย์แผนไทย
  • ผู้ประกอบการอาหาร
  • คณิตศาสตร์ศึกษา
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • เคมีศึกษา
  • ชีววิทยาศึกษา
  • ฟิสิกส์ศึกษา
  • (หน้า 12)
 • วิทยาลัยการดนตรี
  • ดนตรีตะวันตก
  • ดนตรีไทย
  • ดนตรีตะวันตกศึกษา
  • ดนตรีไทยศึกษา
  • (หน้า 18)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวส.
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 979 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 22)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 21)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ป้ายกำกับ: