รับตรง61 โควตา ปวช./ปวส. ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2561

รับตรง61 โควตา ปวช./ปวส. ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตารับวุฒิ ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2560
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์
  • การโรงแรม
  • การท่องเที่ยว
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทียบโอน
  • (หน้า 5)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การบริหารการตลาด
  • การสื่อสารการตลาด
  • การจัดการทั่วไป
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • การเงิน
  • เศรษฐศาสตร์ดิจิตอล
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ระบบสารสนเทศ
  • การบัญชี
  • การบัญชีบริหาร/เทียบโอน
  • การบัญชีการเงิน/เทียบโอน
  • การสอบการบัญชี/เทียบโอน
  • การบริหารการตลาด/เทียบโอน
  • การจัดการทั่วไป/เทียบโอน
  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน/เทียบโอน
  • พัฒนาซอฟต์แวร์/เทียบโอน
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทียบโอน
  • (หน้า 6)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
  • วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
  • วิศวกรรมเครื่องกล/เทียบโอน
  • วิศวกรรมไฟฟ้า/เทียบโอน
  • วิศวกรรมอุตสาหการ/เทียบโอน
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม/เทียบโอน
  • (หน้า 8)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง/เทียบโอน
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/เทียบโอน
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม/เทียบโอน
  • วิศวกรรมเครื่องกล/ต่อเนื่อง
  • วิศวกรรมอุตสาหการ/ต่อเนื่อง
  • (หน้า 10)
 • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
  • เทคโนโลยีเสื้อผ้า
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • ออกแบบแฟชั่น
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์
  • (หน้า 12)
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • ออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่น
  • อาหารและโภชนาการ
  • อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
  • อุตสาหกรรมการบริการอาหารเพื่อธุรกิจบิน
  • การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
  • การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์/ต่อเนื่อง
  • อาหารและโภชนาการ/ต่อเนื่อง
  • (หน้า 13)
 • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • (หน้า 14)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • การออกแบบบรรจุภัณฑ์
  • (หน้า 15)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ ปวส.
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ คณะ
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: