TCAS/รับตรง61 ขยายโอกาสทางการศึกษา ม.เกษตร-สกลนคร 2561

TCAS/รับตรง61 ขยายโอกาสทางการศึกษา ม.เกษตร-สกลนคร 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1/1
  • 1 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2560
 • รอบที่ 1/2
  • 22 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 7, 8)

สาขาที่เปิดรับ ภาคปกติ

 • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
  • ทรัพยากรเกษตร
  • ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
  • ประมง
  • สัตวศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • เคมีประยุกต์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • (หน้า 3)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • การจัดการ
  • การบัญชี
  • การตลาด
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • ภาษาอังกฤษ
  • การเงิน
  • นิติศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ ภาคพิเศษ

 • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • (หน้า 6)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 1,067 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์