TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2561

TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ด้วยการยื่นผลงาน TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2560
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์
  • การท่องเที่ยว
  • การโรงแรม
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
  • (หน้า 12)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เคมี
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
  • เทคโนโลยีการพิมพ์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
  • เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
  • เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
  • วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม
  • (หน้า 15)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอุตสาหการ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • (หน้า 19)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมสำรวจ
  • (หน้า 22)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การเงิน
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • การประเมินราคาทรัพย์สิน
  • ระบบสารสนเทศ
  • การบัญชี
  • การจัดการทั่วไป
  • การจัดการทั่วไป-สมทบ
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การบริหารการตลาด
  • การตลาดระหว่างประเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
  • การตลาด-ภาษาอังกฤษ
  • ระบบสารสนเทศ-ภาษาอังกฤษ
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ-นานาชาติ
  • การบัญชี-ภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 25)
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • อาหารและโภชนาการ
  • อาหารและโภชนาการ-สมทบ
  • เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพทเทิร์น
  • การออกแบบแฟชั่น
  • ธุรกิจอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • คหกรรมศาสตร์ศึกษา
  • (หน้า 30)
 • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
  • วิศวกรรมสิ่งทอ
  • วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
  • ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
  • (หน้า 34)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 12)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบผลงาน และ/หรือ สอบทักษะเฉพาะทาง
 • (หน้า 6)
 • (ค่าเทอม หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์