มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

TCAS/รับตรง61 โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบโควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2560
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • ภาษาจีนธุรกิจ
 • ภาษาและวัฒนธรรมจีน
 • นิติศาสตร์
 • การจัดการการท่องเที่ยว
 • การบัญชี
 • เศรษฐศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
 • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • เคมีประยุกต์
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 • เทคโนโลยีความงาม
 • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • วิศวกรรมวัสดุ
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 หรือ กศน.
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3, 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • คัดเลือกโดยครูแนะแนวที่ได้รับโควตา
 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 4, 7)
 • (ค่าเทอม หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8