TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน Smart Environmentalist ม.พะเยา 2561

TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน Smart Environmentalist ม.พะเยา 2561

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการ Smart Environmentalist วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2560
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตรืสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
   • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-ตรีควบโท
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีความสนใจทางด้านสิ่งแวดล้อม
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 30 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์