TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน Smart Business ม.พะเยา 2561

TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน Smart Business ม.พะเยา 2561

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการ Smart Business คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2560
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยว
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ กศน.
 • มีความสนใจทางด้านบัญชี การท่องเที่ยว และเศรษฐศาสตร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 80 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์