TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน ความสามารถพิเศษ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561

TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน ความสามารถพิเศษ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2560
 • (TCAS รอบ 1)

ทางด้านกีฬา (หน้า 2-4)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • วิศวกรรมศาสตร์
   • วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมเซรามิก
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมโลหการ
   • วิศวกรรมอากาศยาน
   • วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
   • วิศวกรรมธรณี
   • วิศวกรรมเคมี
   • วิศวกรรมโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
   • วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมยานยนต์
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • เทคโนโลยีอาหาร
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • ซอฟต์แวร์วิสาหกิจ
   • ธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล
   • สารสนเทศศึกษา
  • นิเทศศาสตร์ดิจิตอล
  • เทคโนโลยีการจัดการ
   • การจัดการการตลาด
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • การประกอบการ
  • สาธารณสุขศาสตร์
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • (หน้า 2)
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีความสามารถและผลงานเกี่ยวกับทางด้านกีฬา ตามที่กำหนด
  • (หน้า 3)
 • จำนวนที่รับ
  • รวม 60 คน
  • (หน้า 2)
 • กระบวนการคัดเลือก
  • ยื่นผลการเรียน
  • ยื่นผลงาน
  • ทดสอบทักษะ
  • (หน้า 3)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 3)

ทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ (หน้า 5-7)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • วิศวกรรมศาสตร์
   • วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมเซรามิก
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมโลหการ
   • วิศวกรรมอากาศยาน
   • วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
   • วิศวกรรมธรณี
   • วิศวกรรมเคมี
   • วิศวกรรมโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
   • วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมยานยนต์
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • เทคโนโลยีอาหาร
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • ซอฟต์แวร์วิสาหกิจ
   • ธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล
   • สารสนเทศศึกษา
  • นิเทศศาสตร์ดิจิตอล
  • เทคโนโลยีการจัดการ
   • การจัดการการตลาด
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • การประกอบการ
  • สาธารณสุขศาสตร์
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • (หน้า 5)
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีความสามารถและผลงานเกี่ยวกับทางด้านดนตรีและนาฎศิลป์ ตามที่กำหนด
  • (หน้า 6)
 • จำนวนที่รับ
  • รวม 40 คน
  • (หน้า 5)
 • กระบวนการคัดเลือก
  • ยื่นผลการเรียน
  • ยื่นผลงาน
  • ทดสอบทักษะ
  • (หน้า 6)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 6)

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หน้า 8-12)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • วิศวกรรมศาสตร์
   • วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมเซรามิก
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมโลหการ
   • วิศวกรรมอากาศยาน
   • วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
   • วิศวกรรมธรณี
   • วิศวกรรมเคมี
   • วิศวกรรมโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
   • วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมยานยนต์
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • เทคโนโลยีอาหาร
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • ซอฟต์แวร์วิสาหกิจ
   • ธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล
   • สารสนเทศศึกษา
  • นิเทศศาสตร์ดิจิตอล
  • เทคโนโลยีการจัดการ
   • การจัดการการตลาด
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • การประกอบการ
  • สาธารณสุขศาสตร์
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • (หน้า 8)
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มคณิต วิทย์ ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีความสามารถและผลงานเกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่กำหนด
  • (หน้า 9)
 • จำนวนที่รับ
  • รวม 100 คน
  • (หน้า 8)
 • กระบวนการคัดเลือก
  • ยื่นผลการเรียน
  • ยื่นผลงาน
  • (หน้า 10)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 10)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์