TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน หลักสูตรนานาชาติ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561

TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน หลักสูตรนานาชาติ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรนานาชาติ ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2560
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบ
  • วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
 • เทคโนโลยีการเกษตร
  • บูรณาการเทคโนโลยีการเกษตร
  • การจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 50 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์