TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน นักเรียนผู้พิการ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561

TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน นักเรียนผู้พิการ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทผู้พิการ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2560
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เทคโนโลยีการจัดการ
 • วิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
  • วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 54 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์