รับตรง61 โควตาสถานศึกษาทั่วประเทศ/ปวส. ม.แม่โจ้ 2561

รับตรง61 โควตาสถานศึกษาทั่วประเทศ/ปวส. ม.แม่โจ้ 2561

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบเข้าเรียน ระบบจัดสรรโควตาให้สถานศึกษาทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2560
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ-แม่โจ้/เชียงใหม่

 • คณะผลิตกรรมการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์-พืชไร่
  • การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
  • การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร-ภาคพิเศษ
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สัตวศาสตร์-การผลิตสุกร
  • สัตวศาสตร์-โคนมและโคเนื้อ
  • สัตวศาสตร์-สัตว์ปีก
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
 • คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
  • การประมง
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การบัญชี
  • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
  • พัฒนาการท่องเที่ยว
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ-แม่โจ้/แพร่

 • เกษตรป่าไม้
 • เกษตรป่าไม้-ภาคพิเศษ/เสาร์-อาทิตย์
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ-แม่โจ้/ชุมพร

 • เทคโนโลยีการผลิตพืช
 • การประมง
 • พัฒนาการท่องเที่ยว
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สถานศึกษาคัดเลือก
 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์