TCAS/รับตรง61 ผู้มีความสามารถด้านสถาปัตย์และศิลปกรรม ม.พะเยา 2561

TCAS/รับตรง61 ผู้มีความสามารถด้านสถาปัตย์และศิลปกรรม ม.พะเยา 2561

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2560
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
  • ดุริยางคศาสตร์สากล
 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมภายใน
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  • ศิลปะและการออกแบบ
  • ศิลปะการแสดง
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีความรู้ ความสามารถสัมพันธ์กับสาขาที่สมัคร
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 145 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบภาคปฏิบัติ/ความสามารถพิเศษ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์