TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

โครงการรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์-นานาชาติ จุฬาลงกรณ์ 2557

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

 • 6 – 31 มกราคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ — 50 คน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน — 60 คน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร — 60 คน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน — 30 คน

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • TOEFL
   • Paper-based — ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
   • Internet-based — ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
  • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ
  • CU-TEP
   • เทียบเป็นคะแนน TOEFL(Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550 (สอบก่อนปี 2556) หรือ
   • ไม่ต่ำกว่า 80 (สอบตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป)
 • มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • CU-AAT (Math Section) — ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
  • SAT I (Math) และ SAT II (Math Level 2) — แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 600
 • มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้
  • CU ATS — ไมต่ำกว่า 800 หรือ
  • SAT II (Physics and Chemistry) แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 600
 • สามาระใช้คะแนนการสอบย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

จำนวนรับ

 • รวม 200 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ที่ http://www.ise.eng.chula.ac.th/

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์