TCAS/รับตรง61 ผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.พะเยา 2561

TCAS/รับตรง61 ผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.พะเยา 2561

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2560
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
  • บริบาลเภสัชกรรม
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เทคนิคการแพทย์
 • หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนวิทย์-คณิต ในเขตการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่อนสอน พะเยา
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 64 คน
 • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์