TCAS/รับตรง61 บ่มเพาะและพัฒนาอาชีพด้าน ICT ม.พะเยา 2561

TCAS/รับตรง61 บ่มเพาะและพัฒนาอาชีพด้าน ICT ม.พะเยา 2561

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพด้าน ICT ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2560
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมซอฟแวร์
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  • คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ+ภาษาอังกฤษ/คู่ขนาน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ในเขตจังหวัดพะเยา แพร่ และเชียงราย
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 250 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพด้าน ICT ประจำปีการศึกษา 2561