TCAS/รับตรง61 โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 12 ม.เกษตรศาสตร์ 2561

TCAS/รับตรง61 โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 12 ม.เกษตรศาสตร์ 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 12 เพื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ TCAS ปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 24 – 31 ตุลาคม 2560
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตบางเขน

 • คณะเกษตร
  • คหกรรมศาสตร์
  • เคมีการเกษตร
  • วิทยาศาสตร์เกษตร
  • เกษตรเขตร้อน
  • อาหารและโภชนาการ
  • การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
  • (หน้า 10)
 • คณะประมง
  • (หน้า 10)
 • คณะวนศาสตร์
  • วนศาสตร์
  • เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
  • (หน้า 10)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • ชีววิทยา
  • สถิติ
  • ฟิสิกส์
  • จุลชีววิทยา
  • พันธุศาสตร์
  • พฤกษศาสตร์
  • สัตวศาสตร์
  • ชีวเคมี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
  • วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี-นานาชาติ
  • (หน้า 10)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • เลือกสาขาในวันสอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 11)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์
  • (หน้า 11)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • เทคโนโลยีการบรรจุ
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร-นานาชาติ
  • (หน้า 11)
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
  • เทคนิคการสัตวแพทย์
  • การพยาบาลสัตว์
  • (หน้า 12)
 • คณะสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 12)

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตกำแพงแสน

 • คณะเกษตร กําแพงแสน
  • เกษตรศาสตร์
  • (หน้า 12)
 • คณะประมง
  • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • (หน้า 12)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมการอาหาร
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 12)
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 13)

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตศรีราชา

 • คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
  • เคมี
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนดลยีสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 13)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
  • วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
  • วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
  • วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 13)

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

 • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • ทรัพยากรเกษตร
  • อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
  • ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
  • ประมง-เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • สัตวศาสตร์
  • (หน้า 13)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต
 • ผ่านการเข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้าของ ม.เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2560
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 351 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์