TCAS/รับตรง61 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 โครงการ ม.มหาสารคาม 2560

TCAS/รับตรง61 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 โครงการ ม.มหาสารคาม 2560

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยคณะดำเนินการเอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต
  • 16 – 27 ตุลาคม 2560
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 15 – 31 ตุลาคม 2560
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 4)

1. โครงการสาธิต พิชิตสถาปัตย์

 • สาขาที่เปิดรับ
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรม
   • สถาปัตยกรรมผังเมือง
   • สถาปัตยกรรมภายใน
  • หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ภูมิสถาปัตยกรรม
  • ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • นฤมิตศิลป์
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม)
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีความสามารถด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบ
 • จำนวนที่รับ
  • รวม 25 คน
 • (หน้า 2)

2. โครงการเส้นทางอาชีวะ สู่สถาปัตย์ มมส

 • สาขาที่เปิดรับ
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรม
   • สถาปัตยกรรมผังเมือง
   • สถาปัตยกรรมภายใน
  • หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ภูมิสถาปัตยกรรม
  • ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • นฤมิตศิลป์
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาชั้น ปวช.3 หรือ ปวส.2 ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับหลักสูตร
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • จำนวนที่รับ
  • รวม 25 คน
  • (หน้า 3)

3. โครงการสานฝัน ฉันอยากเรียนสถาปัตย์

 • สาขาที่เปิดรับ
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรม
   • สถาปัตยกรรมผังเมือง
   • สถาปัตยกรรมภายใน
  • หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ภูมิสถาปัตยกรรม
  • ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • นฤมิตศิลป์
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีความสามารถด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบ
 • จำนวนที่รับ
  • รวม 25 คน
  • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรื มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์