TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน ม.นครพนม 2561

TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน ม.นครพนม 2561

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2560
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • นิติศาสตร์
  • ภาษาจีน
 • คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการกีฬา
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • ชีววิทยา
 • คณะครุศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • วิทยาศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • คอมพิวเตอร์
  • สังคมศึกษา
  • ภาษาไทย
  • คณิตศาสตร์ศึกษา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมโลจิสติกส์
 • วิทยาลัยการบินนานาชาติ
  • การจัดการการบิน
 • วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
  • การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
  • การโรงแรมและภัตตาคาร
 • วิทยาลัยธาตุพนม
  • วิศวกรรมพลังงาน
  • การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 6)

จำนวนที่รับ

 • รวม 495 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 10)
 • (ค่าเทอม หน้า 11)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์