TCAS/รับตรง61 ส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษ ม.ทักษิณ 2561

TCAS/รับตรง61 ส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษ ม.ทักษิณ 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 31 ตุลาคม 2560
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ วิทยาเขตสงขลา

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การบริหารและพัฒนาชุมชน
  • ประวัติศาสตร์
  • ภาษาจีน แผน 1
  • ภาษาจีน แผน 2
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาไทย
  • ภาษามลายู
  • ภาษาอังกฤษ
  • บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ดุริยางคศาสตร์ไทย
  • ดริยางคศาสตร์สากล
  • ทัศนศิลป์
  • ศิลปะการแสดง
  • ศิลปะการออกแบบ
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • การวัดและประเมินทางการศึกษา
  • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  • การศึกษาปฐมวัย
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • พลศึกษา
  • ฟิสิกส์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ศิลปศึกษา
  • สังคมศึกษา
 • คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
  • การบัญชี
  • การตลาด
  • การประกอบการและการจัดการ
  • เศรษฐศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ วิทยาเขตพัทลุง

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • จุลชีววิทยา
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สถิติ
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
  • เกษตรศาสตร์
  • เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • สัตวศาสตร์
 • คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
  • การแพทย์แผนไทย
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • สาธารณสุขชุมชน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์
  • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติ/ทักษะพิเศษต่างๆ ตามด้านที่กำหนด
  • ด้านที่ 1 การส่งส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม
  • ด้านที่ 2 ผู้มีทักษะพิเศษด้านวิชาการ
  • ด้านที่ 3 ผู้มีทักษะพิเศษทางด้านกีฬา
  • ด้านที่ 4 ผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม
 • คุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 561 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: