TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน วิทยาลัยนานาชาติ พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ TCAS ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2560
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมซอฟต์แวร์-นานาชาติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี-นานาชาติ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • SAT / ACT / AP / A-Level or AS-Level / O-Level or GCSE or IGCSE / IP-Diploma / NCEA Lv.2 or 3 / Gaokao / หรือ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • TOEFL / IELTS / Cambridge English Exams / Gaokao / CU-TEP / TU-GET / หรือ ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ ที่ใช้ภาษาหลักของการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 80 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5