TCAS/รับตรง61 โควตานักเรียน สอวน. พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

TCAS/รับตรง61 โควตานักเรียน สอวน. พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตานักเรียน สอวน. TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมแมคคาทรอนิคส์
   • วิศวกรรมเคมี
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมเกษตร
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมอาหาร
   • วิศวกรรมปิโตรเคมี
   • วิศวกรรมขนส่งทางราง
   • วิศวกรรมการวัดคุม
   • วิศวกรรมระบบควบคุม
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมสารสนเทศ
   • วิศวกรรมอัตโนมัติ
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/นานาชาติ
   • วิศวกรรมเคมี/นานาชาติ
   • วิศวกรรมโยธา/นานาชาติ
   • วิศวกรรมชีวการแพทย์/นานาชาติ
   • วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ/นานาชาติ
  • (หน้า 2)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
   • ครุศาสตร์วิศวกรรม
  • (หน้า 3)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สัตวศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์การประมง
   • พัฒนาการเกษตร
   • นิเทศศาสตร์เกษตร
   • เกษตรศาสตร์-พืชไร่
   • เกษตรศาสตร์-พืชสวนและภูมิทัศน์
   • เกษตรศาสตร์-กีฏวิทยา
   • เกษตรศาสตร์-โรคพืช
   • เกษตรศาสตร์-ปฐพีวิทยา
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์ประยุกต์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เคมีอุตสาหกรรม
   • เคมีสิ่งแวดล้อม
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
   • จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
   • ฟิสิกส์ประยุกต์
   • สถิติประยุกต์
   • จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม/นานาชาติ
   • จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม/นานาชาติ/สองปริญญา
  • (หน้า 4)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
   • วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
  • (หน้า 5)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมซอฟต์แวร์/หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 6)
 • วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมวัสดุนาโน
  • (หน้า 7)
 • คณะการบริหารและการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • บริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
  • (หน้า 7)
 • วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมระบบการผลิต
  • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • เคยมีประสบการณ์อบรมค่าย ของมูลนิธิ สอวน. ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 10)
 • (ค่าเทอม หน้า 10)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: