TCAS/รับตรง61 ผู้มีความสามารถทางกีฬา พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2561

TCAS/รับตรง61 ผู้มีความสามารถทางกีฬา พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมเกษตร
   • วิศวกรรมสารสนเทศ
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 2)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศิลป์
   • ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
   • การถ่ายภาพ
  • (หน้า 2)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
   • ครุศาสตร์วิศวกรรม
   • ครุศาสตร์เกษตร
  • (หน้า 2)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สัตวศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์การประมง
   • พัฒนาการเกษตร
   • นิเทศศาสตร์เกษตร
   • เกษตรศาสตร์-พืชไร่
   • เกษตรศาสตร์-พืชสวนและภูมิทัศน์
   • เกษตรศาสตร์-กีฏวิทยา
   • เกษตรศาสตร์-โรคพืช
   • เกษตรศาสตร์-ปฐพีวิทยา
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์ประยุกต์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เคมีอุตสาหกรรม
   • เคมีสิ่งแวดล้อม
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
   • จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
   • ฟิสิกส์ประยุกต์
   • สถิติประยุกต์
  • (หน้า 3)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
   • วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
  • (หน้า 3)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (หน้า 3)
 • คณะการบริหารและจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐธุรกิจและการจัดการ
  • (หน้า 3)
 • วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมระบบการผลิต
  • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดังรายการต่อไปนี้
  • กีฬาแห่งชาติ
  • กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
  • กีฬาเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย
  • กีฬาชิงแชมป์แห่งประเทศไทย
  • กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ
  • กีฬากรุงเทพมหานคร
  • กีฬากรมพลศึกษา
  • กีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน \”สพฐ.เกมส์\” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
  • กีฬาในประเภศกีฬาที่สมาคมจัด โดยสมาคมนั้นๆได้รับการรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • ชนิดกีฬาที่เปิดรับ
  • ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ตะกร้อ กรีฑา ว่ายน้ํา แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส รักบี้ฟุตบอล ซอฟต์บอล เทควันโด คาราเต้-โด ยูโด ยิงปืน เปตอง ลีลาศ เทนนิส วอลเลย์บอลชายหาด หมากกระดานและหมากล้อม
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 91 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ทดสอบภาคปฏิบัติด้านกีฬา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)
 • (ค่าเทอม หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์