TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 2561

TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ TCAS ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรมหลัก
   • (หน้า 6)
   • สถาปัตยกรรมภายใน
   • (หน้า 20)
   • ศิลปอุตสาหกรรม
   • (หน้า 21)
  • หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
   • (หน้า 13)
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์
   • การออกแบบสนเทศสามมิติ
   • (หน้า 22)
   • นิเทศศิลป์
   • (หน้า 24)
   • ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
   • (หน้า 25)
   • การถ่ายภาพ
   • (หน้า 26)
   • จิตรกรรมและมีเดียอาตส์
   • ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม
   • ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น
   • (หน้า 28)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 390 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน และ/หรือ ยื่นผลงาน
 • สอบปฏิบัติ และ/หรือ สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29