TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ลาดกระบัง 2561

TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี TCAS ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 5 ปี
  • สถาปัตยกรรม
  • การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
  • ครุศาสตร์การออกแบบ
  • ครุศาสตร์วิศวกรรม
  • ครุศาสตร์เกษตร
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 หรือ เทียบเท่า ตามแต่ละสาขากำหนด
 • มีผลการเรียนเแลี่ยสะสม ไม่ต่ำเกณฑ์ ตามแต่ละสาขากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 170 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)
 • (ค่าเทอม หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์