TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 โครงการ ลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 โครงการ TCAS ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560
 • (TCAS รอบ 1)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ – ยื่นผลงาน (หน้า 2-6)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการข้อมูลแระการวิเคราะห์ธุรกิจ
  • (หน้า 2)
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีความสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์ และ/ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (หน้า 2)
 • จำนวนที่รับ
  • รวม 170 คน
  • (หน้า 2)
 • กระบวนการคัดเลือก
  • ยื่นผลการเรียน
  • ยื่นผลงาน
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 4)
  • (ค่าเทอม หน้า 6)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 3)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ – โควตาและความสามารถพิเศษทางไอที (หน้า 7-15)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการข้อมูลแระการวิเคราะห์ธุรกิจ
  • (หน้า 7)
 • คุณสมบัติ – นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทย์และไอที
  • ประเภทที่ 1
   • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือ วิทย์-คอมพ์
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มคณิต วิทย์ อังกฤษ แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.00
   • มีความสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์ และ/ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เคยเข้าร่วมประกวดการแข่งขันทางด้านไอทีและคอมพิวเตอร์ ระดับประเทศ หรือการแข่งขันที่จัดโดยคณะไอที ลาดกระบัง
   • (หน้า 7)
  • ประเภทที่ 2
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
   • มีความสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์ และ/ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • มีประสบการณ์ในการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์ไอที ตามเกณฑ์ที่กำหนด
   • (หน้า 8)
 • คุณสมบัติ – นักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีประสบการณ์ทางด้านโอลิมปิกวิชาการ ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  • (หน้า 8)
 • คุณสมบัติ – นักเรียนเรียนดี
  • กำลังศึกษาชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือ วิทย์-คอมพ์ ทั่วประเทศ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มคณิต ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • มีผลการเรียนเฉลุ่ยกลุ่ม วิทย์ และอังกฤษ แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.25
  • (หน้า 9)
 • คุณสมบัติ – นักเรียนเครือข่าย (MOU)
  • กำลังศึกษาชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือ วิทย์-คอมพ์ ในโรงเรียนที่ทำข้อตกลงความมือทางวิชาการกับสถาบันฯ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • มีผลการเรียนเฉลุ่ยกลุ่มคณิต วิทย์ และอังกฤษ แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3.25
  • มีความสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์ และ/ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (หน้า 9)
 • จำนวนที่รับ
  • รวม 40 คน
  • (หน้า 7)
 • กระบวนการคัดเลือก
  • ยื่นผลการเรียน
  • ยื่นผลงาน
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 14)
  • (ค่าเทอม หน้า 15)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 13)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ – เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/หลักสูตรนานาชาติ (หน้า 16-20)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 16)
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
   • SAT / ACT / AP / A-Level or AS-Level / O-Level or GCSE or IGCSE / IP-Diploma / NCEA Lv.2 or 3 / Gaokao / PAT 1 / ผลคะแนนคณิตศาสตร์อื่นๆ / หรือ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
   • TOEFL / IELTS / Cambridge English Exams / Gaokao / CU-TEP / TU-GET / GAT part 2 / ผลคะแนนภาษาอังกฤษอื่นๆ / หรือ ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ ที่ใช้ภาษาหลักของการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 16)
 • จำนวนที่รับ
  • รวม 50 คน
  • (หน้า 16)
 • กระบวนการคัดเลือก
  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 18)
  • (ทุนการศึกษา หน้า 19)
  • (ค่าเทอม หน้า 20)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 18)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ – นักเรียนผู้มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ (หน้า 21-25)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 21)
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
   • SAT / ACT / AP / A-Level or AS-Level / O-Level or GCSE or IGCSE / IP-Diploma / NCEA Lv.2 or 3 / Gaokao / ผลคะแนนคณิตศาสตร์อื่นๆ / หรือ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
   • TOEFL / IELTS / Cambridge English Exams / Gaokao / ผลคะแนนภาษาอังกฤษอื่นๆ / หรือ ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ ที่ใช้ภาษาหลักของการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 21)
 • จำนวนที่รับ
  • รวม 10 คน
  • (หน้า 21)
 • กระบวนการคัดเลือก
  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 23)
  • (ทุนการศึกษา หน้า 23)
  • (ค่าเทอม หน้า 25)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 22)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25