โครงการรับตรง นร.พื้นที่จ.ชายแดนภาคใต้ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ 2557

โครงการรับตรง นร.พื้นที่จ.ชายแดนภาคใต้ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ 2557

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาตามโครงการรับสมัครนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 -27 มกราคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชากิจกรรมบำบัด — 2 คน
 • สาขาวิชากายภาพบำบัด — 2 คน
 • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ — 2 คน
 • สาขาวิชารังสีเทคนิค — 2 คน

คุณสมบัติ

 • เป็นเยาวชนที่มีภูมิลำนาและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • บิดา มารดา หรือผู้อุปการะของเยาวชนมีภูมิลำเนาและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น จากสถาบันศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอด 6 ภาคการศึกษา หรือจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี (2553-2555)
 • ผลการเรียน 5 เทอม (ม.5-ม.6) ไม่น้อยกว่า 3.00 (เฉพาะสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มีเกรดในรายวิชาเคมี ชีววิทยาและภาษาอังกฤษ ในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.5)

จำนวนรับ

 • รวม 4 คน

วิธีสมัคร

 • ขอรับใบสมัครและยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่ สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) จ.ยะลา

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์