TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน คณะการบริหารและจัดการ 3 โครงการ ลาดกระบัง 2561

TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน คณะการบริหารและจัดการ 3 โครงการ ลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะการบริหารและจัดการ 3 โครงการ TCAS ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560
 • (TCAS รอบ 1)

คณะการบริหารและจัดการ – บริหารธุรกิจ (หน้า 2-4)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะการบริหารและจัดการ
  • (หน้า 2)
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • (หน้า 2)
 • จำนวนที่รับ
  • รวม 20 คน
  • (หน้า 2)
 • กระบวนการคัดเลือก
  • ยื่นผลงาน
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 3)
  • (ค่าเทอม หน้า 4)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 3)

คณะการบริหารและจัดการ – เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ (หน้า 5-7)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะการบริหารและจัดการ
  • (หน้า 5)
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • (หน้า 5)
 • จำนวนที่รับ
  • รวม 10 คน
  • (หน้า 5)
 • กระบวนการคัดเลือก
  • ยื่นผลงาน
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 6)
  • (ค่าเทอม หน้า 7)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 6)

คณะการบริหารและจัดการ – บริหารธุรกิจ/นานาชาติ (หน้า 8 -11)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะการบริหารและจัดการ
  • (หน้า 8)
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในประเทศ หรือต่างประเทศ
  • มีผลการสอบวัดความสามารถทาง คณิตศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
  • (หน้า 8, 9)
 • จำนวนที่รับ
  • รวม 10 คน
  • (หน้า 8)
 • กระบวนการคัดเลือก
  • ยื่นผลการสอบ
  • ยื่นผลงาน
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 9)
  • (ค่าเทอม หน้า 11)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์