TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ลาดกระบัง 2561

TCAS/รับตรง61 ยื่นผลงาน วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ TCAS ประเภทยื่นผลงาน ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 3 ข้อ จากเกณฑ์ 4 ข้อดังนี้
  • 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • 2. มีผลการสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ ตามเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
   • PAT 1 / SAT I / SAT II / ACT / AP Test or AB or BC / A-Level / AS-Level / IGCSE / IB-Diploma / NCEA Lv.2 or 3 / Gaokao / CU-AAT
  • 3. มีผลการสอบวัดความสามารถทางฟิสิกส์ ตามเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
   • PAT 3 / SAT II / AP Test / A-Level / AS-Level / IGCSE / IB-Diploma / CU-ATS
  • 4. มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
   • O-NET / CU-TEP / TU-GET / GAT / TOEFL / IELTS / Cambridge English Exams / Gaokao
 • หรือ ยื่นคะแนนที่มี เพื่อประกอบการพิจารณา พร้อมเขียน Statement of Purpose 1 หน้า A4 ไม่น้อยกว่า 200 คำ

จำนวนที่รับ

 • รวม 50 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)
 • (ค่าเทอม หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์