TCAS/รับตรง61 ใช้คะแนน O-NET สำหรับผู้เรียนดี พระนครเหนือ 2561

TCAS/รับตรง61 โควตาเรียนดี ม.6/ปวช./ปวส. คณะวิทย์ พระนครเหนือ 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการโควตาเรียนดี ม.6/ปวช./ปวส. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2560
 • (TCAS รอบ 1)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

โควตาเรียนดี ม.6 (หน้า 2-6)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-ฟิสิกส์ประยุกต์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สถิติประยุกต์
  • สถิติธุรกิจและการประกันภัย
  • คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-หลักสูตรสองภาษา
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-อุปกรณ์การแพทย์
  • ฟิสิกส์วิศวกรรม-สองภาษา-วิศวกรรมไมโครและนาโนอิเล็กทรอนิกส์
  • ฟิสิกส์วิศวกรรม-สองภาษา-วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์
  • สถิติธุรกิจและการประกันภัย
  • (หน้า 2, 5)
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • (หน้า 3)
 • การคัดเลือก
  • ยื่นผลงาน
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 3)
 • จำนวนที่รับ
  • รวม 135 คน
  • (หน้า 2)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 3)

โควตาเรียนดี ปวช. (หน้า 7-11)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-อุปกรณ์การแพทย์
  • (หน้า 7, 10)
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษา ปวช.3
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • (หน้า 7)
 • การคัดเลือก
  • ยื่นผลงาน
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 8)
 • จำนวนที่รับ
  • รวม 10 คน
  • (หน้า 7)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 8)

โควตาเรียนดี ปวส. (หน้า 12-16)

 • สาขาที่เปิดรับ
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-ฟิสิกส์อุตสาหกรรม-เทียบโอน
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-อุปกรณ์การแพทย์-เทียบโอน
  • (หน้า 12, 15)
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษา ปวช.2
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • (หน้า 12)
 • การคัดเลือก
  • ยื่นผลงาน
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 13)
 • จำนวนที่รับ
  • รวม 10 คน
  • (หน้า 12)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 13)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16