TCAS/รับตรง61 โควตาเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พระนครเหนือ-ระยอง 2561

TCAS/รับตรง61 โควตาเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พระนครเหนือ-ระยอง 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2560
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-เฉพาะ ม.6
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมการวัดคุม
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมอัตโนมัติ
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมเครื่องกล
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมยานยนต์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต-วิศวกรรมพอลิเมอร์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต-วิศวกรรมโลหะการ
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายระดับ ปวช. โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 140 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์