TCAS/รับตรง61 ก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2561

TCAS/รับตรง61 ก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต ร์วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า (KU Connect) ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 31 ตุลาคม 2560
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร
  • เกษตรศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอาหาร
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเกษตร-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 5)
 • คณะประมง
  • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • (หน้า 6)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • ฟิสิกส์
  • เคมี
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
  • นวัตกรรมการท่องเที่ยว
  • ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
  • การจัดการธุรกิจการบิน
  • การโรงแรมและภัตตาคาร
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 82 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์