TCAS/รับตรง61 เด็กดีมีคุณธรรม ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2561

TCAS/รับตรง61 เด็กดีมีคุณธรรม ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 31 ตุลาคม 2560
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 12)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร กำแพงแสน
  • เกษตรศาสตร์
  • เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • (หน้า 5)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร กำแพงแสน
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมการอาหาร
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเกษตร-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 6)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษ-ภาคพิเศษ
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • เคมี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-ภาคพิเศษ
  • จุลชีววิทยา
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ภาคพิเศษ
  • การจัดการธุรกิจการบิน
  • การโรงแรมและภัตตาคาร
  • นวัตกรรมการท่องเที่ยว
  • ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
  • (หน้า 7)
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
  • (หน้า 11)
 • คณะประมง
  • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • (หน้า 11)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • สมัครต้องเป็นผู้นำในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 162 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 12)
 • (ค่าเทอม หน้า 13)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 12)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์