TCAS/รับตรง61 โครงการ วมว. ม.เกษตร-กำแพงแสน 2561

TCAS/รับตรง61 โครงการ วมว. ม.เกษตร-กำแพงแสน 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 31 ตุลาคม 2560
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร กำแพงแสน
  • เกษตรศาสตร์
  • สัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
  • (หน้า 5)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมการอาหาร
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 5)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ฟิสิกส์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 23 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์