โควตารับตรง เรียนดี กิจกรรมเด่น พร้อมทุนฯ คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย 2557

โควตารับตรง เรียนดี กิจกรรมเด่น พร้อมทุนฯ คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย 2557

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ โควตาเรียนดี กิจกรรมเด่น พร้อมมอบค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร 10 ทุน (ทุนรัตนมงคล) ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 14 มีนาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน
  • เอกวารสารศาสตร์คอรเวอร์เจนซ์
  • เอกการกระจายเสียงและแพร่ภาพ (วิทยุ-โทรทัศน์)
  • เอกภาพยนตร์ดิจิทัล
 • สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกุลยุทธ์
  • เอกการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ
  • เอกการโฆษณา
  • เอกการสื่อสารการตลาดข้ามวัฒนธรรม

คุณสมบัติ

 • เกรดเฉลี่ยรวมตั้งแต่ ม.4-6 (GPAX) 3.25 ขึ้นไป
 • มีความสามารถพิเศษ เช่นการเขียน การพูด การแสดง ศิลปะ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://commarts.utcc.ac.th/
 • สอบถามสำนักคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ โทร. 02-697-6604-5

เว็บไซต์