TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

TCAS/รับตรง61 นร.เขตใกล้เคียง 8 จ.ภาคอีสาน ม.ขอนแก่น-หนองคาย 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนของจังหวัดใกล้เคียง 8 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 12 ตุลาคม 2560
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์การประมง
  • อุตสาหกรรมการเกษตร
  • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • (หน้า 4)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • บริหารธุรกิจ-การเงิน
  • บริหารธุรกิจ-ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
  • การบัญชี
  • (หน้า 4)
 • คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและกาจัดการ
  • นิติศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
  • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัด หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู นครพนม มุกดาหาร เลย สกลนคร หรือบึงกาฬ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีคุณสมบัติมเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 240 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6