TCAS/รับตรง61 นร.ผู้มีศักยภาพสูง คณะมนุษย์/สังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2561

TCAS/รับตรง61 นร.ผู้มีศักยภาพสูง คณะมนุษย์/สังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการรับนักเรียนผู้มีศักยภาพสูง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 12 ตุลาคม 2560
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • สารสนเทศศาสตร์ 2 คน
  • ภาษาอังกฤษ 20 คน
  • ภาษาไทย 9 คน
  • รัฐประศาสนศาสตร์ 10 คน
  • ภาษาสเปน 6 คน
  • ภาษาเยอรมัน 6 คน
  • ภาษาฝรั่งเศส 7 คน
  • ภาษาจีน 16 คน
  • ภาษาญี่ปุ่น 8 คน
  • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 3 คน
  • พัฒนาสังคม 6 คน
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 6 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 99 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2, 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์